Citroën DS

DS الهه روشن آینده

DS الهه روشن آینده

DS الهه روشن آینده

ODyssey_Heritage_Divine-DS-interiorخودروی Divine DS که در نمایشگاه خودرو پاریس در سپتامبر 2014 رونمایی شد، جوهره ایی از ماهیت برند و آینده آن است. از آن جایی که شعار طراحان DS ترکیب بهسازی و فناوری بوده، این خودرو همواره از نظر طراحی پیشتاز محسوب می شود. همچنین، این خودرو از نظر فناوری، راحتی و آسایش در جاده، توجه ریزبینانه به جزئیات و استفاده از مواد اولیه اعلاء قاطعانه حرف نخست را می¬زنند.
داستان DS ادامه دارد!