دهه 50

دهه 50

دهه 50

چندین مدل از DS 19 در طول دهه 1950 رونمایی شد. اولین نسخه ID 19 در اکتبر سال 1956 بود که پس از آن نسخه های جدید و DS 19 Prestige در سال 1958 ارائه شدند.
همچنین مدل DS 19 با افزایش حق انتخاب رنگ بدنه از چهار رنگ به هشت رنگ که تا آن زمان بی سابقه بود رکود شکنی کرد.
اولین ارتقاء در طراحی ظاهر خودرو در سال 1959 ارائه شد، به این صورت که خطوط بدنه با افزایش طول بال های عقب و اضافه کردن خطوط جریان هوای بزرگ، به بال های جلو تغییر اساسی کرد.